четверг, 19 марта 2020 г.

19.03.2020 (Ознайомитись і законспектувати)


Стандартизація і контроль якості продукції.

Тема: Контроль якості продукції

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам- еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.; виявлення дефектної продукції на ранніх етапах; запобігання випуску недоброякісної продукції.
Система контролю якості продукції - це сукупність методів і засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості продукції на стадіях маркетингу, НДДКР та виробництва, а також технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу.
Види контролю якості. Системний підхід до контролю якості зумовлює різноманіття його видів, які класифікуються за певними ознаками (табл. 1).
Таблиця 1

Класифікаційна
група
Вид контролю
За стадіями
життєвого
циклу
продукції
 • Створення — контроль проведення НДДКР, проектування і виготовлення дослідного зразка, його випробування та доведення
 • Виготовлення — контроль елементів процесу виробництва при одиничному, серійному і масовому випуску продукції
 • Обіг — контроль транспортно-складських операцій та монтажних робіт
 • Споживання (експлуатація) — контроль параметрів функціонування об’єктів контролю
За об’єктами
 • Предмети праці (продукція— контроль параметрів сировини і матеріалів, палива, пального, енергії, напівфабрикатів, деталей, складальних одиниць (вузлів), готової продукції, конструкторської та технологічної документації
 • Засоби виробництва — контроль параметрів функціонування устаткування, технологічного оснащення, інструменту, виробничих систем, контрольної апаратури, приладів та пристроїв
 • Технологія — контроль відповідності технологічних процесів, що здійснюються, технологічним картам, а також
  контроль процесів створення конструкторської, технологіч­ної та іншої документації
 • Виконавці — перевірка і оцінювання якості результатів праці конструкторів, технологів, операторів, робітників
 • Умови праці — контроль виконання психофізіологічних та гігієнічних вимог, параметрів техніки безпеки, режимів праці і відпочинку, організації та обслуговування робочого місця тощо
За стадіями
виробничого
процесу
 • Вхідний — перевірка відповідності сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, енергоносіїв вимогам, що вказані в замовленнях на поставку
 • Запобіжний — перевірка якості сировини, матеріа-
  лів, напівфабрикатів і комплектуючих до початку запуску у виробничий процес (до початку обробки або складання)
 • Операційний — контроль параметрів заготовок, деталей, вузлів у процесі виготовлення, транспортування і зберігання
 • Приймальний (вихідний, кінцевий) — контроль відповідності параметрів готової продукції запроектованим
За виконавцями
 • Самоконтроль — контроль виконання роботи (параметрів об’єкта) її виконавцями (робітниками, наладчиками, бригадирами, майстрами)
 • Інспекційний — контроль технологічних процесів, засобів і предметів праці, що здійснюється службою відділу техніч­ного контролю
 • Замовником — контроль відповідності готової продукції нормативно-технічній документації замовлення
 • Технічний нагляд за виконанням вимог державних стан­дартів, що здійснюється органами Держстандарту України
За ступенем
охоплення
продукції
 • Суцільний — перевірка всіх без винятку об’єктів контролю одного найменування
 • Вибірковий — контроль малої вибірки (проби) з великої партії продукції з висновками за результатами контролю вибірки (проби) про якість усієї партії
За часом
проведення
 • Безперервний — контроль протягом виробничого циклу виготовлення продукції
 • Періодичний — контроль, що проводиться через певні відрізки часу
 • Летючий — несистематизована за часом і обсягом перевірка параметрів об’єктів контролю
За місцем
виконання
 • Стаціонарний — контроль на спеціально обладнаному робочому місці (випробувальні стенди) під час перевірки великої кількості однорідних об’єктів контролю
 • Рухомий — перевірка параметрів якості об’єктів контролю за місцем виконання технологічних операцій
Класифікаційна
група
Вид контролю
За можливістю подальшого
використання об’єкта
контролю
 • Неруйнівний — перевірка параметрів за допомогою магнітних, акустичних, оптичних, радіаційних та інших вимірювальних приладів, що не пошкоджують об’єкти контролю
 • Руйнівний — випробування, після яких об’єкт контролю виходить з ладу
За впливом
на виробничий
процес
 • Пасивний — вимірювання і фіксація параметрів якості об’єкта контролю
 • Активний — оцінка якості з безпосереднім впливом на параметри виробничого процесу за допомогою засобів автоматичного регулювання, що відвертають виникнення дефектів в об’єктах контролю
За видами
випробувань
 • Природний (натуральний) — випробування за допомогою сил природи (умов середовища)
 • Штучний (прискорений) — випробування в умовах створеного і середовища, яке регулюється у спеціальному обладнанні, які відбуваються у статичному і динамічному режимах
За параметрами, що контролюються
 • Геометричних форм і розмірів продукції
 • Зовнішнього вигляду продукції і документації
 • Фізико-механічних, хімічних та інших властивостей матеріалів та напівфабрикатів
 • Внутрішнього браку продукції (раковини, тріщини);
 • Технологічних властивостей матеріалів
 • Технологічної дисципліни
 • Контрольно-здавальні випробування

Комментариев нет:

Отправить комментарий